بیمارستان صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،پزشکان بیمارستان شهید صدوقی اصفهان،نوبت دهی پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان
رتبه درجه یک بیمارستان صدوقی اصفهان

هزینه اعمال جراحی-سال ۱۴۰۰

هزینه ها بصورت علی الحساب می باشد

نوع عملهزینه بیمههزینه آزادنوع عملهزینه بیمههزینه آزاد
زایمان طبیعی۲۰۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰آپاندکتومی۱۶۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰
سزارین۲۴۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰کیست پیلونیدال۱۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰
سزارین=TL۲۶۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰تومورمغزی۷۵۰۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰
میومکتومی۱۷۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰تیروئیدکتومی۳۰۰۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰۰
کورتاژ۱۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰توتال تیروئیدکتومی۳۷۰۰۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰۰
کیست تخمدان۱۵۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰شکستگی ساعد با پیچ و پلاک۲۰۰۰۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰۰
(TAH)هیسترکتومی ۲۵۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰شکستگی ساعد بدون پیچ و پلاک۱۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰
فتق نافی۱۱۰۰۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۰۰شکستگی ساق با پیچ و پلاک۳۰۰۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰۰
فتق اینگوئینال دوطرفه۱۵۰۰۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۰۰شکستگی ساق بدون پیچ و پلاک۱۵۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
فتق شکمی۱۸۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰شکستگی ران با پیچ و پلاک۵۵۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰
فتق ونترال۱۸۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰شکستگی ران بدون پیچ و پلاک۱۵۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
فتق انسزیونال فلاپ ومش گرافت۲۰۰۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰۰لاپاراسکوپی کله سیستکتومی۲۲۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰
هیدروسل۱۰۰۰۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۰۰دیسک کمربدون تجهیزات۵۰۰۰۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۰۰
واریکوسل۱۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰آرتروسکوپی۳۰۰۰۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰۰
هموروئیدکتومی۱۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰ارکیوپکسی یک طرفه از راه شکم۱۳۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰
فیشر آنال۱۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰خارج کردن پیچ و پلاک۱۵۰۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰
تانسیلکتومی۱۲۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰توده سینه یک طرفه۹۰۰۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۰۰
آدنوئیدکتومی۱۱۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰ماستکتومی۲۰۰۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۰۰
کله سیستکتومی۲۰۰۰۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰۰واریس پا۱۷۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰
شکستگی بینی با جااندازی۹۰۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰ژئوژنوبای پاس۳۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰
سپتوپلاستی۱۳۰۰۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۰۰وازووازستومی دوطرفه۲۵۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰
هالگوس واگوس یک طرفه۱۷۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰ژنیکوماستی یک طرفه۱۶۰۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰
هالگوس واگوس دو طرفه۲۲۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰ژنیکوماستی دوطرفه۲۲۰۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۰۰
بدون تجهیزاتTKA۴۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰ابدومینو پلاستیعدم تعهد بیمه ای۹۰۰۰۰۰۰۰
بدون تجهیزاتTHA۴۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰ختنه با بیهوشی۶۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰
ACLبدون تجهیزات۳۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰ختنه بدون بیهوشی۲۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
آمپوتاسیون انگشت۱۲۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰کانسر کولون۴۵۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰
ترمیم تاندون
(بستگی به ناحیه و تعداد تاندون دارد)
از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالاز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالآنژیوپلاستی بدون تجهیزاتاز ۵۰۰۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰از ۸۰۰۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰
CTS۱۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰سیستوسل ورکتوسل۱۷۰۰۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۰۰
CABG۱۷۰۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰پرینورافیعدم تعهدبیمه ای ۱۵۰۰۰۰۰۰
TUL۲۰۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰شکستگی مهرهای کمری۶۵۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰
اصلاح کوردی۱۲۰۰۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۰۰شکستگی مچ دست۱۵۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
ارکیوپکسی۱۲۰۰۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۰۰ماتوپلاستی۱۳۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰
ماتوتومی۹۰۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰گذاشتن پرموکت(بدون تجهیزات)۱۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰
کاتاراکت۱۶۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰برداشتن پرموکت۹۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰
پروبینگ۷۰۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰آنژیوگرافی۲۰۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰
شالازیون سرپائی۴۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰فیستول آنال۱۵۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰
شالازیون بابیهوشی ۸۰۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰آنژیوپلاستی با آنژیوگرافیاز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰
توده پلک۵۰۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۰

 هزینه هتلینگ-سال ۱۴۰۰


تـخــت بیمارســتانآزادبیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعینیروهای مسلح
آی سی یو۱۶/۰۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰ندارد
ان ای سی یو۱۶/۰۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰ندارد
آی سی یو قلب۱۶/۰۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰ندارد
سی سی یو۹/۰۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰ندارد
پست سی سی یو۷/۰۰۰/۰۰۰۲/۸۰۰/۰۰۰ندارد
خصوصی۷/۳۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۱/۶۰۰/۰۰۰
دوتخته۵/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰ندارد
سه تخته و بالاتر۴/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰ندارد
نوزاد سالم۲/۵۰۰/۰۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰ندارد
نوزاد بیمار۴/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰ندارد