بیمارستان صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،پزشکان بیمارستان شهید صدوقی اصفهان،نوبت دهی پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان
روز پرستار 1401تلفن ضروری بیمارستان صدوقی،استخدام پرستار بیمارستان صدوقی،جذب و استخدام،پرستار در اصفهان،جذب پرستار،بیمارستان صدوقی،کادر پرستار اصفهان،استخدام بیمارستان صدوقی،استخدام نیرو در بیمارستان اصفهان
رتبه درجه یک بیمارستان صدوقی اصفهان

هزینه اعمال جراحی-سال ۱۴۰۰

هزینه ها بصورت علی الحساب می باشد

نوع عملبیمهآزادنوع عملبیمهآزاد
زایمان طبیعی۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰بیوپسی پروستات۱۸k۳۴,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سزارین۴۵,۰۰۰,۰۰۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰برهول۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سزارین=TL۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰آپاندکتومی۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
میومکتومی۳۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰کیست پیلونیدال۲۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کورتاژ۱۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومورمغزی۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کیست تخمدان۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰تیروئیدکتومی۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(TAH)هیسترکتومی ۴۵,۰۰۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰توتال تیروئیدکتومی۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فتق نافی۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰شکستگی ساعد با پیچ و پلاک۳۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
فتق اینگوئینال دوطرفه۳۵,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰شکستگی ساعد بدون پیچ و پلاک۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
فتق شکمی۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰شکستگی ساق با پیچ و پلاک۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فتق ونترال۳۲,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰شکستگی ساق بدون پیچ و پلاک۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
فتق انسزیونال فلاپ ومش گرافت۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰شکستگی ران با پیچ و پلاک۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هیدروسل۲۳,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰شکستگی ران بدون پیچ و پلاک۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واریکوسل۱۸,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰لاپاراسکوپی کله سیستکتومی۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هموروئیدکتومی۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰دیسک کمر۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فیشر آنال۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰آرتروسکوپی۵۵,۰۰۰,۰۰۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
تانسیلکتومی۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ارکیوپکسی یک طرفه از راه شکم۲۲,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آدنوئیدکتومی۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰خارج کردن پیچ و پلاک۲۷,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کله سیستکتومی۴۵,۰۰۰,۰۰۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰توده سینه یک طرفه(بدون بیهوشی)۱۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شکستگی بینی با جااندازی۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ماستکتومی بالنفادکتومی۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سپتوپلاستی۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰واریس پا۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هالگوس واگوس یک طرفه۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰برگشت بای پس۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هالگوس واگوس دو طرفه۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰وازووازستومی دوطرفه۴۵,۰۰۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بدون تجهیزاتTKA۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ژنیکوماستی یک طرفه۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
THA۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ژنیکوماستی دوطرفه۴۵,۰۰۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ACL۵۵,۰۰۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ابدومینو پلاستیعدم تعهد بیمه ای۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آمپوتاسیون انگشت۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ختنه با بیهوشی۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ترمیم تاندون
(بستگی به ناحیه و تعداد تاندون دارد)
از۳۵.۰۰۰.۰۰۰تا۷۰.۰۰۰.۰۰۰از۵۰۰۰۰۰۰۰تا۱۰۰۰۰۰۰۰۰ختنه بدون بیهوشی۴,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
CTS۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰کانسر کولون۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
CABG۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰فیستول آنال۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰
TUL۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰سیستوسل ورکتوسل۳۲,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
خروج دبل جی۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰پرینورافیعدم تعهدبیمه ای ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
pcnl۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰شکستگی مهرهای کمری۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ماتوتومی۱۸,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰شکستگی مچ دست۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
کاتاراکت۳۲,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰دیسک کمر(اسپوندلیوس)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توده پلک۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰گذاشتن پرموکت(بدون احتساب تجهیزات)۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
شالازیون سرپائی۷,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰برداشتن پرموکت۱۷,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شالازیون بابیهوشی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰آنژیوگرافی۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سزارین بامیومکتومی۵۵,۰۰۰,۰۰۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰آنژیوپلاستی(بدون احتساب تجهیزات)۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سزارین باکیست تخمدان۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰اندومتریوزجدارشکم۱۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰
هیستروسکوپی۲۱,۰۰۰,۰۰۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰توده مثانه۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سقط ناقص۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰DCR۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
فتق اینگوئینال یکطرفه۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰اسپلنکتومی۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ابسه انال۱۷,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰بای پس معده(بدون احتساب تجهیزات)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 هزینه هتلینگ-سال ۱۴۰۰


تـخــت بیمارســتانآزادبیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعینیروهای مسلح
آی سی یو۲۱/۰۰۰/۰۰۰۵/۷۰۰/۰۰۰ندارد
ان ای سی یو۲۱/۰۰۰/۰۰۰۵/۷۰۰/۰۰۰ندارد
آی سی یو قلب۲۱/۰۰۰/۰۰۰۵/۷۰۰/۰۰۰ندارد
سی سی یو۱۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۴۰۰/۰۰۰ندارد
پست سی سی یو۹/۵۰۰/۰۰۰۳/۴۵۰/۰۰۰ندارد
خصوصی۹/۵۰۰/۰۰۰۶/۱۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
دوتخته۷/۳۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰ندارد
سه تخته و بالاتر۵/۲۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰ندارد
نوزاد سالم۳/۲۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰ندارد
نوزاد بیمار۵/۲۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰ندارد

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان شهید آیت الله صدوقی اصفهان - سال ۱۴۰۰