بیمارستان صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،پزشکان بیمارستان شهید صدوقی اصفهان،نوبت دهی پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان
روز پرستار 1401تلفن ضروری بیمارستان صدوقی،استخدام پرستار بیمارستان صدوقی،جذب و استخدام،پرستار در اصفهان،جذب پرستار،بیمارستان صدوقی،کادر پرستار اصفهان،استخدام بیمارستان صدوقی،استخدام نیرو در بیمارستان اصفهان
رتبه درجه یک بیمارستان صدوقی اصفهان

برای تماس از خارج بیمارستان پیش شماره  ۳۲۹۱  را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری کنید.

بخش / قسمتشماره داخلیبخش / قسمتشماره داخلیبخش / قسمتشماره داخلیبخش / قسمتشماره داخلی
آزمایشگاه (دفتر)۲۹۲۵بیمه گری (کارشناس)۲۰۴۵درمانگاه جراحی ۳۱۱۹سوپروایزر (بخش)۲۲۲۲
آزمایشگاه (پذیرش)۲۹۲۰بخش آنژیوگرافی ۲۰۲۲-۳/درمانگاه جراحی (پذیرش)۳۱۲۰سوپروایزر خواهران۳۱۳۳
آزمایشگاه (بانک خون)۲۹۲۱بخش ارتوپدی ۱۱۰۴درمانگاه جراحی مغز و اعصاب ۳۱۲۶سی تی اسکن (اورژانس)۳۹۲۷
آزمایشگاه (نمونه گیری)۲۹۲۶بخش اطفال ۱۳۱۳درمانگاه چشم ۳۱۱۸صدور شناسنامه۴۹۱۴
اتاق شیردهی۲۲۰۵بخش جراحی برادران ۱۰۰۴درمانگاه خون ۳۱۱۴عینک سازی۳۰۱۲
اتاق عمل برادران۱۱۲۱بخش جراحی خواهران ۱۳۳۰درمانگاه داخلی ۳۱۱۵فرهنگی۴۰۶۳-۶۴
اتاق عمل برادران(ریکاوری)۱۱۱۶بخش جراحی عمومیدرمانگاه داخلی (منشی) ۳۱۱۳فیزیوتراپی قلب /۴۲۰۶
اتاق عمل خواهران(ریکاوری)۱۲۱۴بخش داخلی خواهران ۱۳۰۴درمانگاه داخلی اعصاب ۳۰۱۳فیزیوتراپی برادران۴۲۰۸
اتاق عمل قلب باز۲۰۰۹بخش داخلی برادران ۱۲۰۴درمانگاه دیابت ۳۰۱۱فیزیوتراپی خواهران۴۲۰۷
اتاق عمل قلب باز (ICU)۲۰۱۵بخش زایشگاه ۲۲۲۱درمانگاه زنان (نوبت دهی)۳۰۰۶کارگزینی سربازان۴۰۲۹
انتظامات (درمانگاه) ۳۰۲۷بخش زنان ۲۱۱۷درمانگاه زنان (منشی)۳۰۰۵کمسیون پزشکی۴۰۴۰
انتظامات (زایشگاه)۲۲۱۶بخش نوزادان ۲۲۱۱/درمانگاه عفونی ۳۱۱۵کتابخانه۳۱۰۱
انتظامات (زنان)۲۱۳۲بخش همودیالیز۱۰۱۷درمانگاه عمومی ۳۹۰۸گزینش و استخدام ۴۰۱۹
اموزش و پژوهش۳۱۱۰بخش CCU۲۳۲۰درمانگاه قلب (اکو)۳۰۳۵گواهی ولادت۴۹۰۴
ام آر آی۴۰۷۰بخش ICU ۲۱۳۰درمانگاه قلب (پذیرش)۳۰۳۳مامو گرافی/۲۹۰۲
ام آر آی (منشی)۴۰۱۱بخش NICU /۲۲۱۸درمانگاه گوش حلق بینی ۳۱۲۳مخابرات۲۵۰۰
انبار لباس بیمار۲۹۱۳بوفه حیاط (امید)۴۰۱۷درمانگاه ارولوژی (منشی)۳۱۱۳مددکاری ۴۰۷۲
انتظامات (مسئول شیفت)۵۰۰۲-۴۰۰۲بانک انصار/۴۲۰۹-۱۰درمانگاه اطفا‌ل ۳۰۲۵مدارک پزشکی (دفتر)۴۹۰۲
انتظامات اورژانس۳۹۱۰-۱۱پاتولوژی۲۹۱۶سونوگرافی (پذیرش) ۱۹۱۱مدارک پزشکی (اسکن)۴۹۱۳
انتظامات (اطلاعات)۴۰۱۴-۱۶پذیرش و ترخیص اورژانس۳۹۰۱دفتر پرستاری/۳۱۳۱-۲مدارک پزشکی (بایگانی)۴۹۰۹
انتظامات (درب اصلی)۴۰۱۸پذیرش و بستری۲۰۳۸آموزش بیمار۱۰۳۱مهد کودک۴۹۱۱-۱۲
اورژانس برادران۳۹۱۸پاسخگویی به سوالات شرعی۴۰۲۰دندانپزشکی (دفتر)۳۲۰۱مهندسی پزشکی۴۰۵۷
اورژانس خواهران۳۹۱۹تغذیه (کافی شاپ )۲۰۰۱دندانپزشکی برادران۳۲۱۲نوار گوش نوزادان ۲۱۱۹
اورژانس (درمانگاه)۳۹۰۸تجهیزات پزشکی (غرفه)۲۰۰۶دندانپزشکی خواهران۳۲۱۵نوار مثانه۱۰۴۵
اورژانس (تحت نظر ب)۳۹۱۶تجهیزات پزشکی( درمانگاه)۲۹۰۹دندانپزشکی (بایگانی)۳۲۰۹نوار عصب و عضله(EMG)۳۰۱۳
اورژانس (تحت نظر خ)۳۹۱۳تعویض دفترچه۹۶۲۱دندانپزشکی (OPG)۳۹۲۷نوار قلب (EKG)۳۰۳۴
اورژانس (منشی تحت نظر)۳۹۱۵حسابداری ترخیص۲۰۴۱دندانپزشکی (دندانسازی)۳۲۱۰نوار قلب خواهران۳۰۳۶
اورژانس (تزریقات )۳۹۲۸داروخانه۳۰۰۲دندانپزشکی (پذیرش)۳۲۱۳نوار گوش (ادیو متری)۳۱۱۷
اورژانس (اتاق احیا)۳۹۱۷داروخانه بخش۱۰۲۴رادیولوژی-تراکم استخوان/۲۹۰۱-۲نوار مغز (EEG)۳۰۲۶
اورژانس (اتاق گچ)۳۹۰۶دارو و تجهیزات پزشکی۴۰۶۰-۶۹کنترل عفونت۳۱۳۰واکسیناسیون۲۱۱۴
بازرسی (مسئول)۴۹۱۰درمانگاه (دفتر)۳۰۱۵رادیولوژی (ماماگرافی)۲۹۰۳
بهداشت ودرمان/۲۴۰۱-۲درمانگاه پوست ۳۱۲۷رادیولوژی اورژانس۳۹۲۷
بهداشت/۲۴۰۶درمانگاه اعصاب و روان۳۱۲۵سالن اجتماعات۳۱۰۸
بهبود کیفیت/۲۴۰۴درمانگاه ارتوپدی (پذیرش)۳۰۱۰سنگ شکن ۱۹۱۴
بیمه گری ۲۰۴۳-۴۴درمانگاه ارتوپدی (منشی) ۳۰۰۸سوپروایزر (اورژانس)۴۴۴۴