بیمارستان صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،پزشکان بیمارستان شهید صدوقی اصفهان،نوبت دهی پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان
روز پرستار 1401تلفن ضروری بیمارستان صدوقی،استخدام پرستار بیمارستان صدوقی،جذب و استخدام،پرستار در اصفهان،جذب پرستار،بیمارستان صدوقی،کادر پرستار اصفهان،استخدام بیمارستان صدوقی،استخدام نیرو در بیمارستان اصفهان
رتبه درجه یک بیمارستان صدوقی اصفهان

احتیاطات استاندارد

اهداف واحد کنترل عفونت

  • اجرای دستورالعمل های کنترل عفونت
  • جمع آوری منظم وتحلیل داده های نظام مراقبت عفونت های کسب شده ازبیمارستان
  • نظارت براجرای خط مشی ها و روش های تاییدشده درکمیته،درتمامی بخشها/ واحدهای مربوطه
  • به روز رسانی و مرور منظم خط مشی ها و روش های کنترل عفونت
  • نظارت بر انتقال نتایج اطلاعات عفونت های بیمارستان به مدیران و واحدها
  • گزارش عفونت های بیمارستانی به سازمانهای مرتبط)سازمانهای سلامت وبهداشت عمومی خارج ازبیمارستان)درچارچوب قوانین و مقررات(
  • گزارش بیماریهای واگیر و غیر واگیر و موارد جدید مطابق دستورالعمل وزارت متبوع
  • پایش و کنترل انجام صحیح ضدعفونی محیطهای بیمارستانی و روشهای صحیح استریلیزاسیون در بیمارستان
  • نظارت و پیگیری نحوه مراقبت های پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی

 

صفحات پربازدید اخیر

پیشنهادهای لحظه‌ای برای شما