بیمارستان صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،پزشکان بیمارستان شهید صدوقی اصفهان،نوبت دهی پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان
رتبه درجه یک بیمارستان صدوقی اصفهان

شماره تلفن گویا : ۳۲۹۱۲۰۰۰

لیست رزرو نوبت دهی تلفنی از ساعت ۷ صبح روز قبل باز می شود.

تخصصکد تلفنشنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه  
کویاصبحعصرصبحعصرصبحعصرصبحعصرصبحعصرصبحعصر
موسوی۸:۰۰موسوی۱۶:۰۰نصر ۷:۰۰فرزین نیا ۱۴:۰۰نصر ۷:۰۰موسوی ۱۵:۳۰نصر ۷:۰۰خ.مهربد ۱۵:۳۰قبادی ۸:۳۰فرزین نیا ۱۴:۳۰خ.مهربد ۸:۳۰عطایی۱۷:۰۰
ارتـوپدی۱۱قبادی ۸:۳۰پیری ۹:۰۰قبادی ۸:۳۰پیری ۹:۰۰عطایی ۱۷:۰۰موسوی۸:۰۰خ.مهربد۱۵:۳۰
خ.مهربد ۸:۰۰تسلیمی ۱۰:۰۰فرزین نیا ۱۰:۰۰ تسلیمی ۸:۰۰معزّی۸:۰۰
حیرانی ۱۰:۳۰موسوی۹:۰۰موسوی ۱۰:۳۰
پاکزاده ۸:۳۰ مولوی ۱۵:۰۰مولوی ۸:۳۰رضایی ۱۵:۰۰پاکزاده ۸:۳۰مولوی ۱۵:۰۰خ قاضی نوری۸:۰۰رضایی ۱۵:۰۰رضائی ۸:۳۰پاکزاده ۱۵:۰۰رضایی ۹:۰۰کریمیان : ۱۷:۰۰
جراحی عمومی۲۱خ.قاضی نوری۱۰:۳۰ایران نژاد ۱۷:۰۰خ.برادران ۸:۰۰کریمیان ۱۸:۰۰ایران نژاد ۱۱:۰۰جعفرپور۱۸:۰۰مولوی ۸:۳۰ پاکزاده ۱۷:۰۰جعفرپور ۱۱:۰۰علایی ۱۷:۰۰
میانجی ۱۰:۳۰دیانت ۱۱:۰۰ایران نژاد۱۰:۳۰
سلیمانی ۸:۳۰حقدانی ۱۶:۰۰عابدی ۸:۳۰تجلی ۱۵:۰۰بابائیان ۸:۳۰ بابائیان ۱۶:۰۰مکتوبیان ۷:۳۰تجلی ۱۵:۰۰مکتوبیان ۷:۳۰عابدی ۱۵:۰۰سلیمانی ۸:۳۰حقدانی ۱۶:۰۰
ارولوژی۱۵ملت ۱۱:۳۰بابائیان ۱۷:۰۰سلیمانی۱۰:۳۰آذرنوش۱۵:۳۰ حقدانی ۱۰:۳۰ملت ۱۷:۰۰ملت ۱۰:۳۰آذرنوش۱۵:۳۰ملت ۱۱:۳۰سلیمانی۱۶:۳۰
حقدانی ۱۷:۰۰سلیمانی ۱۶:۳۰
امین نیلی ۸:۳۰فاتحی ۱۲:۰۰عطارد ۸:۳۰اکبر زاده ۱۶:۴۵صادقیان ۸:۳۰اکبر زاده ۱۶:۴۵عطارد ۸:۳۰اکبر زاده ۱۶:۴۵صادقیان ۸:۰۰عارف پور۱۲:۰۰عطارد۸:۳۰ اکبر زاده ۱۶:۴۵
داخلی ۱۳عطارد ۸:۳۰عارف پور۱۵:۰۰خ.صادق زاده۱۰:۳۰مبینی نزاد ۱۶:۳۰مبینی نژاد ۱۰:۰۰مبینی نژاد ۱۰:۰۰صادق زاده ۸:۳۰صادق زاده ۱۵:۳۰صادقیان۱۰:۳۰
عارف پور ۸:۳۰وثوقی ۲۰:۰۰کاظمی ۱۰:۳۰عارف پور ۸:۳۰وثوقی ۲۰:۰۰عارف پور ۸:۳۰عارف پور ۸:۳۰عارف پور ۸:۳۰
صادقیان۱۰:۳۰۰خ.صادق زاده۱۰:۳۰کاظمی۱۰:۳۰
شفیعی ۱۱:۰۰خویی ۱۴:۳۰شفیعی ۱۱:۰۰شفیعی ۱۱:۰۰خویی ۱۴:۳۰شفیعی ۱۱:۰۰شفیعی ۱۱:۰۰خویی ۱۴:۳۰شفیعی ۹:۰۰خویی ۱۳:۳۰
عفونـــی۲۶سلطانی ۱۰:۳۰ابراهیمیان۱۶:۳۰سلطانی ۱۰:۳۰سلطانی ۱۰:۳۰ابراهیمیان۱۶:۳۰سلطانی ۱۰:۳۰سلطانی ۱۰:۳۰ابراهیمیان۱۶:۳۰
بختیاری ۸:۳۰صادقی۱۶:۳۰هارونی ۸:۳۰باغبانی ۱۴:۰۰وانونی۸:۳۰صدیقین ۱۴:۰۰صادقی۹:۰۰وانونی ۱۵:۰۰صادقی۹:۰۰بختیاری ۱۴:۳۰صالحی مقدم۸:۳۰معمار ۱۴:۳۰
زنــان و زایمـان۱۲ابوطالبی۱۰:۳۰تقی یار ۱۴:۳۰کارگر ۹:۳۰ابوطالبی۱۶:۳۰صادقی ۱۱:۰۰صالحی مقدم ۱۶:۰۰اسلامیان ۹:۳۰میر معصومی ۱۶:۰۰خوشه مهر ۱۱:۰۰صالحی مقدم ۱۶:۰۰خلیلی ۱۰:۳۰مسگری ۱۶:۰۰
یگانه ۱۰:۰۰آیتی ۱۱:۰۰خلیلی ۱۲:۰۰
صدیقین:۱۲:۳۰
خ.همایی ۸:۰۰بنایی ۱۷:۰۰خ.همایی ۸:۰۰سهیلی پور۱۵:۳۰خ.الیاری۸:۰۰خدامی ۱۷:۰۰خدامی ۹:۰۰خدامی ۱۶:۳۰خ.همایی ۸:۰۰خدامی۱۷:۰۰خدامی۹:۰۰بنایی۱۶:۰۰
گوش وحلق و بینی۱۸سلطانی ۱۰:۳۰بنایی ۱۰:۳۰محمودی ۱۷:۰۰بنایی ۱۵:۰۰خ.همایی ۱۱:۰۰بنایی ۱۷:۰۰محمودی ۱۰:۳۰بنایی ۱۱:۳۰
خدامی ۱۲:۰۰
قاسمی ۸:۳۰خ.عباسیان ۱۴:۰۰قاسمی ۸:۰۰خ.عباسیان ۱۴:۰۰خ.عباسیان ۸:۰۰سرشتی ۱۵:۰۰سلیمانیان ۹:۰۰سرشتی ۱۵:۰۰سرشتی ۸:۰۰سلیمانیان ۹:۰۰
قلـب و عروق۱۷جمشیدی ۹:۳۰سلیمانیان ۱۵:۰۰نشاط دوست ۱۰:۰۰سرشتی ۱۵:۰۰نشاط دوست ۱۰:۰۰جمشیدی ۱۰:۰۰نشاط دوست ۱۰:۰۰قاسمی ۱۵:۰۰جمشیدی ۱۰:۰۰
سلیمانیان ۱۰:۳۰قاسمی ۱۰:۰۰
چشم پزشکی۱۴محمدی ۸:۰۰محمدی ۱۵:۰۰ نوریان ۸:۰۰نوریان ۱۵:۰۰نوریان ۸:۰۰محمدی ۱۵:۰۰محمدی ۸:۰۰محمدی ۱۵:۰۰محمدی ۸:۰۰خ.بابائیان ۱۵:۰۰محمدی ۸:۰۰
طواف زاده ۱۰:۰۰بابائیان۱۱:۰۰بابائیان ۱۱:۰۰بابائیان۱۱:۰۰
اعصاب و روان(روانپزشک)۲۳نقدی ۸:۳۰ربیعی ۱۶:۳۰نجیبی۷:۳۰نصر۸:۰۰نجیبی۱۴:۰۰نجیبی۷:۳۰نقدی ۸:۳۰خ.ربیعی۱۴:۰۰خ.نحوی زاده ۸:۳۰نجیبی۱۴:۰۰
نصر۱۱:۳۰خ. نادر تهرانی ۱۱نادر تهرانی ۱۷:۰۰خ.نحوی زاده ۱۰:۰۰خ.ربیعی ۱۰:۱۵خ.نادر تهرانی۱۷:۰۰نصر۱۲:۰۰نقدی۱۰:۰۰
داخلی مغزواعصاب۱۶شریفی ۸:۳۰مستاجران ۱۵:۳۰دشتی۹:۰۰مستاجران ۱۵:۳۰مستاجران۸:۰۰شریفی ۱۵:۳۰مستاجران ۸:۰۰شریفی ۱۵:۳۰شریفی ۸:۳۰مستاجران ۱۵:۳۰شریفی ۸:۳۰
شریفی ۱۰:۳۰دشتی ۱۰:۳۰
جراحی مغز و اعصاب۲۵صادقی ۱۱:۰۰جعفری ۱۶:۰۰صادقی ۱۱:۰۰جعفری۱۶:۰۰صادقی ۱۱:۰۰صادقی ۱۶:۰۰صادقی ۱۱:۰۰باقری ۱۳:۳۰صادقی ۱۱:۰۰ذوالفقاری ۱۷:۰۰صادقی ۱۱:۰۰
پوست و مـو۱۹موسوی ۱۰:۰۰موسوی۱۷:۰۰فلاحت پیشه ۱۰:۳۰موسوی۱۷:۰۰فیروزه ۸:۳۰موسوی۱۷:۰۰خ . بصیری۹:۰۰موسوی ۱۷:۰۰ایرجی۱۰:۳۰موسوی ۱۷:۰۰موسوی ۹:۰۰موسوی ۱۴:۳۰
بهرامی ۱۰:۰۰
طب فیزیکی۲۳خ .شفیعی ۸:۰۰خ .شفیعی ۱۰:۰۰خ . شفیعی ۸:۰۰
اطفـال۲۰خ .حجتی ۹:۰۰شریعت:۱۷۰۰خ .ربانی ۸:۰۰خ .ربانی ۱۶:۳۰خ .حجتی ۸:۰۰صفوی فر ۱۶:۰۰ خ .حجتی۷:۳۰خ .ربانی ۱۶:۳۰خ .حجتی ۸:۰۰شریعت ۱۷:۰۰ ربانی ۸:۰۰جانقربان ۱۶:۰۰
جانقربان ۱۰:۳۰جعفری ۱۱:۳۰معلومی ۱۱:۳۰معلومی ۱۰:۳۰جعفری۱۰:۳۰
فوق تخصص جراحی اطفال۳۴داوری ۱۶:۰۰
فلوشیپ ارولوژی اطفال۱۵تجلی ۱۵:۰۰تجلی ۱۵:۰۰
فلوشیپ جراحی لاپارواسکوپی لاغری۲۱هرندی زاده ۸:۳۰
فوق تخصص روماتولــوژی۲۷سالاری ۷:۳۰سالاری ۷:۳۰سالاری ۷:۳۰سالاری ۷:۳۰
فوق تخصص ریــه و برونـش ۲۸شیاسی ۷:۳۰شیاسی ۷:۳۰شیاسی ۷:۳۰شیاسی ۷:۳۰
فوق تخصص گوارش و کبد۲۴متین خواه ۸:۰۰حسینی ۱۰:۰۰برکت ۱۵:۰۰حسینی ۱۰:۳۰حسینی ۱۰:۰۰برکت ۱۶:۳۰حسینی ۱۰:۳۰
فوق تخصص کلیه ونفرولوژی۳۰
فوق تخصص غدد بزرگسال۲۲خ.صمدی ۱۲:۰۰نریمانی ۸:۰۰
فوق تخصص غدد اطفال۳۶علیان ۱۱:۰۰
متخصص طب سنتی۴۴سروش زاده۸:۳۰سروش زاده۸:۳۰سروش زاده۸:۳۰
دیابت۳۸خالقی ۱۰:۳۰خالقی ۱۰:۳۰جزینی ۸:۰۰
کلینیک روانشناسی ۴۱میرزایی ۸:۰۰میرزایی ۱۴:۰۰میرزایی ۸:۰۰میرزایی ۱۴:۰۰میرزایی ۸:۰۰میرزایی ۱۴:۰۰ میرزایی۱۴:۰۰ میرزایی ۸:۰۰میرزایی ۱۴:۰۰
کلینیک تغذیه۳۷آروند ۱۶:۳۰ آروند ۱۶:۳۰آروند ۱۶:۳۰آروند ۱۶:۳۰آروند ۱۶:۳۰آروند ۱۶:۳۰

در صورت تمایل برنامه پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در print
چاپ برنامه
برگه های پیشنهادی
مسایل شرعی

اطلاع رسانی ها

اطلاع رسانی های درمانگاه


کلینیک زنان و زایمان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید صدوقی با رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی آمادگی برای زایمان به صورت حضوری نموده است. مادران باردار می توانند از حدود هفته ی ۲۰ بارداری در این کلاس ها شرکت کنند. جهت کسب اطلاعات بیشتر از روزها و ساعت کلاس و همچنین ثبت نام در کلاس های آموزشی می توانید هر روز صبح از ساعت ۸ الی ۹ با تلفن ۳۲۹۱۳۰۱۸ تماس بگیرید.

درمانگاه آقای دکتر سروش زاده متخصص طب سنتی هر روز صبح فعال است.

درمانگاه خانم دکتر صمدی فوق تخصص غدد و متابولیسم و دیابت در روزهای شنبه و دوشنبه عصر فعال است.


کلینیک زخم درمانگاه بیمارستان صدوقی اصفهان
کلینیک زخم درمانگاه بیمارستان صدوقی اصفهان

رفتن به برنامه پزشکان نوبت دهی پزشکان