بیمارستان صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،پزشکان بیمارستان شهید صدوقی اصفهان،نوبت دهی پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان
تلفن ضروری بیمارستان صدوقی،استخدام پرستار بیمارستان صدوقی،جذب و استخدام،پرستار در اصفهان،جذب پرستار،بیمارستان صدوقی،کادر پرستار اصفهان،استخدام بیمارستان صدوقی،استخدام نیرو در بیمارستان اصفهان
رتبه درجه یک بیمارستان صدوقی اصفهان

شماره تلفن گویا : ۳۲۹۱۲۰۰۰

لیست رزرو نوبت دهی تلفنی از ساعت ۷ صبح روز قبل باز می شود.

تاریخ انتشار: دی ماه ۱۴۰۰

تخصصکد تلفن گویاشنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه  
صبحبعدازظهرصبحبعدازظهرصبحبعدازظهرصبحبعدازظهرصبحبعدازظهرصبحبعدازظهر
ارتـوپدیقبادی ۷:۳۰موسوی۱۶:۰۰نصر ۷:۰۰فرزین نیا ۱۳:۰۰نصر ۷:۰۰موسوی ۱۵:۳۰نصر ۷:۰۰خ.مهربد ۱۵:۳۰قبادی ۷:۳۰فرزین نیا ۱۴:۳۰خ.مهربد ۸:۳۰عطایی۱۷:۰۰
۱۱موسوی۸:۰۰عطایی ۸:۳۰اکبری اقدم۱۳:۳۰قبادی ۷:۳۰ تسلیمی ۸:۰۰عطایی ۱۷:۰۰موسوی۸:۰۰خ.مهربد۱۵:۳۰دلاوری ۸:۳۰
خ.مهربد ۸:۰۰پیری ۹:۰۰عطایی ۱۵:۳۰موسوی۹:۰۰پیری ۹:۰۰معزّی۸:۰۰
حیرانی ۱۰:۳۰تسلیمی ۱۰:۰۰فرزین نیا ۱۰:۰۰موسوی ۱۰:۳۰
جراحی عمومیپاکزاده ۸:۳۰ عطوفی ۱۴:۰۰رضایی ۸:۳۰رضایی ۱۵:۰۰پاکزاده ۸:۳۰مولوی ۱۵:۰۰خ قاضی نوری۸:۰۰رضایی ۱۵:۰۰رضائی ۸:۳۰پاکزاده ۱۵:۰۰مولوی ۹:۰۰کریمیان : ۱۵:۰۰
۲۱خ.قاضی نوری۱۰:۳۰ایران نژاد ۱۷:۰۰خ.برادران ۸:۰۰عطوفی ۱۷:۰۰عطوفی ۱۱:۰۰جعفرپور۱۸:۰۰مولوی ۸:۳۰ پاکزاده ۱۷:۰۰جعفرپور ۱۱:۰۰عطوفی ۱۷:۰۰
میانجی ۱۰:۳۰دیانت ۱۱:۰۰ایران نژاد۱۰:۳۰
ارولوژیسلیمانی ۸:۳۰حقدانی ۱۶:۰۰عابدی ۸:۳۰تجلی ۱۵:۰۰بابائیان ۸:۳۰ بابائیان ۱۶:۰۰مکتوبیان ۷:۳۰تجلی ۱۵:۰۰مکتوبیان ۷:۳۰عابدی ۱۵:۰۰سلیمانی ۸:۳۰حقدانی ۱۶:۰۰
۱۵ملت ۱۱:۳۰بابائیان ۱۷:۰۰سلیمانی۱۰:۳۰آذرنوش۱۵:۳۰ حقدانی ۱۰:۳۰ملت ۱۷:۰۰ملت ۱۰:۳۰آذرنوش۱۵:۳۰ملت ۱۱:۳۰سلیمانی۱۶:۳۰عابدی ۱۰:۰۰
حقدانی ۱۷:۰۰سلیمانی ۱۶:۳۰
داخلی امین نیلی ۸:۳۰فاتحی ۱۲:۰۰عطارد ۸:۳۰اکبر زاده ۱۶:۴۵صادقیان ۸:۳۰عارف پور۱۲:۱۵خ.صادق زاده۸:۰۰اکبر زاده ۱۶:۴۵صادقیان ۸:۰۰صادق زاده ۱۵:۳۰عطارد۸:۳۰ اکبر زاده ۱۶:۴۵
۱۳عطارد ۸:۳۰عارف پور۱۵:۰۰خ.صادق زاده۱۰:۳۰عارف پور۸:۱۵اکبر زاده ۱۶:۴۵عطارد ۸:۳۰صادق زاده ۸:۳۰صادقیان۱۰:۳۰
عارف پور ۱۰:۳۰کاظمی ۱۰:۳۰مبینی نژاد ۱۰:۳۰کاظمی۱۰:۳۰
صادقیان۱۰:۳۰۰وثوقی ۲۰:۰۰وثوقی ۲۰:۰۰عارف پور۱۱:۰۰عارف پور۱۱:۰۰
عفونـــیسلطانی ۸:۳۰خ.فلاح ۱۵:۰۰سلطانی ۸:۳۰خ.فلاح ۱۵:۰۰سلطانی ۸:۳۰خ.فلاح ۱۵:۰۰سلطانی ۸:۳۰خویی ۱۶:۰۰خ.فلاح ۸:۰۰خویی۱۶:۰۰شفیعی ۸:۰۰خویی۱۶:۰۰
۲۶شفیعی ۱۱:۰۰ابراهیمیان۱۶:۳۰شفیعی ۱۱:۰۰خ.خویی ۱۶:۰۰فلاح ۱۰:۳۰ابراهیمیان۱۶:۳۰شفیعی ۱۱:۰۰شفیعی ۱۱:۰۰ابراهیمیان۱۶:۳۰خ.فلاح ۱۰:۳۰
زنــان و زایمـانبختیاری ۸:۳۰صادقی۱۶:۳۰هارونی ۸:۳۰باغبانی ۱۴:۰۰وانونی۸:۳۰صدیقین ۱۴:۰۰صادقی۹:۰۰وانونی ۱۵:۰۰صادقی۹:۰۰بختیاری ۱۴:۳۰صالحی مقدم۸:۳۰معمار ۱۴:۳۰
۱۲ابوطالبی۱۰:۳۰تقی یار ۱۴:۳۰کارگر ۹:۳۰ابوطالبی۱۶:۳۰معمار۱۰:۳۰صالحی مقدم ۱۶:۰۰اسلامیان ۹:۳۰میر معصومی ۱۶:۰۰خوشه مهر ۱۱:۳۰صالحی مقدم ۱۶:۰۰خلیلی ۱۰:۳۰مسگری ۱۶:۰۰
یگانه ۱۰:۰۰آیتی ۱۱:۰۰یگانه:۱۰:۳۰
صدیقین:۱۲:۳۰
گوش وحلق و بینیخ.همایی ۸:۰۰خ.همایی ۸:۰۰سهیلی پور۱۵:۳۰خ.الیاری۸:۰۰خدامی ۱۷:۰۰همایی ۸:۳۰خدامی ۱۷:۰۰خ.همایی ۸:۰۰خدامی۱۷:۰۰خدامی۹:۰۰
۱۸سلطانی ۱۰:۳۰خدامی ۱۲:۰۰محمودی ۱۷:۰۰محمودی ۱۰:۳۰
قلـب و عروققاسمی ۸:۳۰خ.عباسیان ۱۴:۰۰نشاط دوست ۹:۰۰خ.عباسیان ۱۴:۰۰خ.عباسیان ۸:۰۰سرشتی ۱۵:۰۰قاسمی ۸:۰۰سرشتی ۱۵:۰۰سرشتی ۸:۰۰سلیمانیان ۹:۰۰
۱۷جمشیدی ۹:۳۰سلیمانیان ۱۵:۰۰جمشیدی ۱۰:۰۰سرشتی ۱۵:۰۰نشاط دوست ۱۰:۰۰سلیمانیان ۹:۰۰نشاط دوست ۱۰:۰۰قاسمی ۱۶:۰۰جمشیدی ۱۰:۰۰
سلیمانیان ۱۰:۳۰قاسمی ۱۰:۰۰
چشم پزشکی۱۴محمدی ۸:۰۰محمدی ۱۵:۰۰ نوریان ۸:۰۰نوریان ۱۵:۰۰نوریان ۸:۰۰محمدی ۱۵:۰۰محمدی ۸:۰۰محمدی ۱۵:۰۰محمدی ۸:۰۰خ.بابائیان ۱۵:۰۰محمدی ۸:۰۰
طواف زاده ۱۰:۰۰بابائیان۱۱:۳۰بابائیان۱۱:۳۰بابائیان۱۱:۳۰
اعصاب و روان(روانپزشک)۲۳نقدی ۹:۰۰ربیعی ۱۶:۳۰نجیبی۷:۳۰نصر۸:۰۰نجیبی۱۴:۰۰نجیبی۷:۳۰نقدی ۹:۰۰خ.ربیعی۱۵:۳۰خ.نحوی زاده ۸:۳۰نجیبی۱۴:۰۰
نصر۱۱:۳۰خ. نادر تهرانی ۱۱نادر تهرانی ۱۷:۰۰خ.نحوی زاده ۱۰:۰۰خ.ربیعی ۱۰:۱۵خ.نادر تهرانی۱۷:۰۰نصر۱۲:۰۰نقدی۱۰:۰۰
داخلی مغزواعصاب۱۶شریفی ۸:۳۰مستاجران ۱۵:۳۰دشتی۹:۰۰مستاجران ۱۵:۳۰مستاجران۸:۰۰شریفی ۱۵:۳۰مستاجران ۸:۰۰شریفی ۱۵:۳۰شریفی ۸:۳۰مستاجران ۱۵:۳۰شریفی ۸:۳۰نصر ۱۶:۰۰
نصر ۱۷:۰۰شریفی ۱۰:۳۰نصر ۱۷:۰۰دشتی ۱۰:۳۰
جراحی مغز و اعصاب۲۵صادقی ۱۱:۰۰جعفری ۱۶:۰۰صادقی ۱۱:۰۰جعفری۱۶:۰۰صادقی ۱۱:۰۰کوچک زاده ۱۶:۰۰صادقی ۱۱:۰۰باقری ۱۳:۳۰صادقی ۱۱:۰۰ذوالفقاری ۱۸:۰۰صادقی ۱۱:۰۰کوچک زاده ۱۶:۰۰
پوست و مـو۱۹موسوی ۱۰:۰۰موسوی۱۷:۰۰فلاحت پیشه ۱۰:۳۰موسوی۱۷:۰۰فیروزه ۸:۳۰موسوی۱۷:۰۰خ . بصیری۹:۰۰موسوی ۱۷:۰۰ایرجی۱۰:۳۰موسوی ۱۷:۰۰موسوی ۱۱:۰۰
بهرامی ۱۰:۰۰
طب فیزیکی۲۳خ .شفیعی ۸:۰۰خ .شفیعی ۱۰:۰۰خ . شفیعی ۸:۰۰
اطفـال۲۰خ .حجتی ۸:۰۰شریعت:۱۷۰۰خ .ربانی ۸:۰۰خ .ربانی ۱۶:۳۰خ .حجتی ۸:۰۰صفوی فر ۱۶:۰۰ خ .حجتی۷:۳۰خ .ربانی ۱۶:۳۰خ .حجتی ۸:۰۰شریعت ۱۷:۰۰ ربانی ۸:۰۰جانقربان ۱۶:۰۰
جانقربان ۱۱:۰۰جعفری ۱۰:۳۰معلومی ۱۱:۳۰معلومی ۱۰:۳۰جعفری۱۰:۳۰
فوق تخصص جراحی اطفال۳۴داوری ۱۶:۰۰
فلوشیپ ارولوژی اطفال۱۵تجلی ۱۵:۰۰تجلی ۱۵:۰۰
فلوشیپ جراحی لاپارواسکوپی لاغری۲۱هرندی زاده ۸:۳۰
فوق تخصص روماتولــوژی۲۷
فوق تخصص ریــه و برونـش ۲۸شیاسی ۷:۳۰شیاسی ۷:۳۰شیاسی ۷:۳۰شیاسی ۷:۳۰
فوق تخصص گوارش و کبد۲۴متین خواه ۸:۰۰حسینی ۱۰:۱۵برکت ۱۵:۰۰حسینی ۱۰:۱۵حسینی ۱۰:۱۵برکت ۱۶:۳۰حسینی ۱۰:۱۵
فوق تخصص غدد بزرگسال۲۲نریمانی ۸:۰۰صمدی ۱۵:۰۰
فوق تخصص غدد اطفال۳۶علیان ۱۱:۰۰
متخصص طب سنتی۴۴سروش زاده۸:۰۰سروش زاده۸:۰۰سروش زاده۸:۰۰سروش زاده۸:۰۰سروش زاده۸:۰۰سروش زاده۸:۰۰
دیابت۳۸باطنی ۹:۳۰جزینی ۹:۰۰خالقی ۹:۳۰باطنی ۹:۳۰خالقی ۸:۰۰جزینی ۹:۰۰
کلینیک روانشناسی ۴۱میرزایی ۸:۰۰میرزایی ۱۴:۰۰میرزایی ۸:۰۰میرزایی ۱۴:۰۰میرزایی ۸:۰۰میرزایی ۱۴:۰۰ میرزایی۱۴:۰۰ میرزایی ۸:۰۰میرزایی ۱۴:۰۰
کلینیک تغذیه۳۷آروند ۱۶:۳۰ آروند ۱۶:۳۰آروند ۱۶:۳۰آروند ۱۶:۳۰آروند ۱۶:۳۰آروند ۱۶:۳۰

در صورت تمایل برنامه پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در print
چاپ برنامه
برگه های پیشنهادی