بیمارستان صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،پزشکان بیمارستان شهید صدوقی اصفهان،نوبت دهی پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان
روز پرستار 1401تلفن ضروری بیمارستان صدوقی،استخدام پرستار بیمارستان صدوقی،جذب و استخدام،پرستار در اصفهان،جذب پرستار،بیمارستان صدوقی،کادر پرستار اصفهان،استخدام بیمارستان صدوقی،استخدام نیرو در بیمارستان اصفهان
رتبه درجه یک بیمارستان صدوقی اصفهان

شماره تلفن گویا : ۳۲۹۱۲۰۰۰

لیست رزرو نوبت دهی تلفنی از ساعت ۷ صبح روز قبل باز می شود.

تاریخ انتشار: مرداد ماه ۱۴۰۱

تخصصکد تلفنشنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه 
کویاصبحعصرصبحعصرصبحعصرصبحعصرصبحعصرصبحعصر
قبادی۷:۳۰موسوی۱۶:۰۰نصر ۷:۰۰ممیز۱۶:۰۰ نصر ۷:۰۰عماد ۱۴:۰۰نصر ۷:۰۰خ.مهربد ۱۵:۳۰سلطانی ۰۷:۳۰خ.مهربد۱۵:۳۰دلاوری ۸:۳۰
ارتـوپدی۱۱موسوی۹:۰۰ممیز ۱۶:۰۰سلطانی ۰۷:۳۰موسوی۹:۰۰موسوی ۱۵:۳۰ تسلیمی ۸:۰۰خ.مهربد ۸:۳۰دلاوری۱۶:۰۰ممیز ۱۰:۰۰
خ.مهربد ۰۹:۰۰پیری ۹:۰۰ممیز۱۰:۰۰پیری ۹:۰۰معزّی۸:۳۰
تسلیمی ۱۰:۰۰موسوی ۱۰:۳۰ ممیز۱۰:۰۰
پاکزاده ۸:۳۰ مولوی ۱۵:۰۰خ.برادران ۸:۰۰رضایی ۱۵:۰۰پاکزاده ۸:۳۰مولوی ۱۵:۰۰خ قاضی نوری۸:۰۰رضایی ۱۵:۰۰عطوفی ۸:۳۰پاکزاد ۱۵:۰۰مولوی ۹:۰۰کریمیان ۱۶:۱۵
جراحی عمومی۲۱خ.قاضی نوری۱۰:۳۰ایران نژاد ۱۷:۰۰رضایی ۰۸:۳۰عطوفی۱۷:۰۰عطوفی ۱۱:۰۰جعفرپور۱۸:۰۰رضایی ۸:۳۰ پاکزاده ۱۷:۰۰جعفرپور ۱۱:۰۰عطوفی ۱۷:۰۰
میانجی ۱۰:۳۰ایران نژاد۱۰:۳۰
سلیمانی ۸:۳۰عابدی ۱۵:۰۰عابدی ۸:۳۰تجلی ۱۵:۰۰بابائیان ۸:۳۰ بابائیان ۱۶:۳۰مکتوبیان ۰۸:۰۰تجلی ۱۵:۰۰مکتوبیان ۰۸:۰۰عابدی ۱۵:۰۰سلیمانی ۸:۳۰
ارولوژی۱۵ملت ۱۱:۳۰بابائیان ۱۶:۳۰سلیمانی۱۰:۳۰آذرنوش ۱۵:۳۰جهانگیری ۱۱:۳۰ملت ۱۷:۰۰ملت ۱۰:۳۰آذرنوش ۱۵:۳۰ملت ۱۱:۳۰سلیمانی۱۶:۰۰عابدی ۱۰:۳۰
سلیمانی ۱۶:۰۰
عطارد ۸:۳۰عارف پور۱۵:۰۰خ.صادق زاده۰۸:۰۰اکبر زاده ۱۶:۴۵صادقیان ۰۸:۳۰اکبر زاده ۱۶:۴۵خ.صادق زاده۸:۰۰مبینی نژاد ۱۶:۰۰صادقیان ۸:۰۰صادق زاده ۱۵:۳۰عطارد۸:۳۰ اکبر زاده ۱۶:۴۵
داخلی ۱۳صادقیان۱۰:۳۰۰طاهریان ۱۸:۰۰عطارد ۸:۳۰مبینی نژاد ۱۰:۳۰طاهریان ۱۸:۰۰عطارد ۸:۳۰اکبر زاده ۱۶:۴۵صادق زاده ۸:۳۰اکبر زاده۱۶:۴۵صادقیان۱۰:۳۰
عارف پور ۱۰:۳۰وثوقی ۲۰:۰۰کاظمی ۱۰:۳۰عارف پور ۱۲:۰۰وثوقی ۲۰:۰۰عارف پور ۱۱:۰۰کاظمی۱۰:۳۰
فاتحی ۱۲:۰۰عارف پور ۱۱:۰۰
سلطانی۰۹:۰۰شفیعی۱۵:۰۰سلطانی۰۹:۰۰فلاح ۱۵:۰۰سلطانی۰۹:۰۰ابراهیمیان۱۶:۳۰سلطانی۰۹:۰۰خویی ۱۶:۰۰فلاح۸:۰۰خویی ۱۶:۰۰شفیعی ۸:۰۰خویی ۱۶:۰۰
عفونـــی۲۶شفیعی ۱۰:۳۰ابراهیمیان۱۶:۳۰فلاح ۱۰:۳۰خویی ۱۶:۰۰شفیعی ۱۰:۳۰فلاح ۱۰:۳۰شفیعی ۱۰:۳۰ابراهیمیان۱۷:۰۰فلاح ۱۰:۳۰
بختیاری ۸:۳۰آقا طاهری ۱۴:۰۰هارونی ۸:۳۰باغبانی ۱۴:۳۰وانونی۸:۳۰صدیقین ۱۴:۰۰صادقی۹:۰۰وانونی ۱۴:۳۰صادقی۹:۳۰بختیاری ۱۴:۳۰صالحی مقدم۸:۳۰معمار ۱۴:۳۰
زنــان و زایمـان۱۲آیتی ۱۰:۰۰صادقی ۱۷:۰۰کارگر ۱۰:۳۰ابوطالبی۱۶:۳۰ابوطالبی ۱۰:۰۰صالحی مقدم ۱۶:۰۰اسلامیان ۹:۳۰میر معصومی ۱۶:۰۰یگانه ۱۰:۳۰صالحی مقدم ۱۶:۰۰خلیلی ۱۰:۳۰مسگری ۱۶:۰۰
صدیقین:۱۱:۴۵نوروزی۱۲:۳۰معمار ۱۱:۳۰خوشه مهر ۱۱:۳۰
خ.همایی ۸:۰۰بنایی ۱۷:۰۰خ.همایی ۸:۰۰سهیلی پور۱۶:۰۰خ.الیاری۸:۰۰بنایی ۱۵:۰۰همایی ۸:۳۰بنایی ۱۵:۰۰خ.همایی ۸:۰۰خدامی ۱۶:۳۰بنایی ۱۱:۳۰
گوش وحلق و بینی۱۸محمودی ۱۱:۰۰بنایی ۱۰:۳۰خدامی۱۷:۰۰محمودی۱۱:۰۰خدامی۱۷:۰۰محمودی ۱۱:۰۰
خدامی۱۲:۰۰
قاسمی ۸:۳۰خ.عباسیان ۱۴:۰۰نشاط دوست ۹:۰۰سرشتی ۱۴:۰۰خ.عباسیان ۸:۰۰سرشتی ۱۴:۰۰قاسمی ۰۸:۰۰سرشتی ۱۴:۰۰قاسمی ۰۸:۳۰قاسمی ۱۶:۳۰سلیمانیان ۹:۰۰
قلـب و عروق۱۷جمشیدی ۹:۳۰سلیمانیان ۱۶:۰۰جمشیدی ۱۰:۰۰نشاط دوست ۱۰:۰۰سلیمانیان ۹:۰۰نشاط دوست ۱۰:۰۰جمشیدی ۱۰:۰۰
سلیمانیان ۱۱:۰۰سرشتی۱۰:۰۰
چشم پزشکی۱۴محمدی ۸:۰۰محمدی ۱۵:۰۰ نوریان ۸:۰۰نوریان ۱۶:۰۰نوریان ۸:۰۰محمدی ۱۵:۰۰محمدی ۸:۰۰محمدی ۱۵:۰۰محمدی ۰۷:۳۰خ.بابائیان ۱۵:۰۰محمدی ۸:۰۰
طواف زاده ۱۰:۰۰بابائیان۱۱:۳۰بابائیان۱۱:۳۰بابائیان۱۱:۳۰
اعصاب و روان(روانپزشک)۲۳نقدی ۸:۰۰ربیعی ۱۴:۰۰نجیبی۷:۳۰نادر تهرانی ۱۷:۰۰نصر۸:۰۰نجیبی۱۴:۰۰نجیبی۷:۳۰خ.نادر تهرانی۱۷:۰۰نقدی ۰۸:۳۰خ.ربیعی۱۴:۰۰خ.نحوی زاده ۸:۰۰نجیبی۱۴:۰۰
نصر۱۱:۳۰خ. نادر تهرانی ۱۱خ.نحوی زاده ۱۰:۰۰خ.ربیعی ۱۰:۱۵نصر۱۲:۰۰
داخلی مغزواعصاب۱۶شریفی ۸:۳۰مستاجران ۱۵:۳۰دشتی۹:۰۰مستاجران ۱۵:۳۰مستاجران۸:۰۰شریفی ۱۵:۳۰مستاجران ۸:۰۰شریفی ۱۵:۳۰شریفی ۸:۳۰مستاجران ۱۵:۳۰شریفی ۸:۳۰
شریفی ۱۰:۳۰دشتی ۱۰:۳۰
جراحی مغز و اعصاب۲۵صادقی ۱۱:۰۰جعفری ۱۶:۰۰صادقی ۱۱:۰۰جعفری۱۶:۰۰صادقی ۱۱:۰۰کوچک زاده ۱۶:۰۰صادقی ۱۱:۰۰باقری ۱۴:۰۰صادقی ۱۱:۰۰ذوالفقاری ۱۸:۰۰صادقی ۱۱:۰۰کوچک زاده ۱۶:۰۰
متخصص پوست و مـو۱۹موسوی ۱۰:۰۰موسوی۱۷:۰۰فلاحت پیشه ۱۰:۳۰موسوی۱۷:۰۰بهرامی ۱۰:۰۰موسوی۱۷:۰۰خ . بصیری۰۸:۰۰موسوی ۱۷:۰۰موسوی۱۰:۰۰موسوی ۱۷:۰۰موسوی ۱۱:۰۰
حرکات اصلاحی۳۹رضایی ۰۸:۰۰رضایی ۱۱:۰۰رضایی ۱۱:۰۰
متخصص طب فیزیکی۲۳خ .شفیعی ۸:۰۰خ .شفیعی ۱۴:۳۰خ .شفیعی ۱۰:۰۰خ . شفیعی ۸:۰۰خ.سالک ۱۷:۳۰
متخصص اطفـال۲۰خ .حجتی ۸:۰۰شریعت:۱۶:۳۰خ .ربانی ۸:۳۰خ .ربانی ۱۶:۳۰خ .حجتی ۸:۰۰صفوی فر ۱۶:۳۰ خ .حجتی۰۸:۰۰خ .ربانی ۱۶:۳۰خ .حجتی ۸:۰۰شریعت ۱۶:۳۰خ. ربانی ۰۹:۰۰
جعفری ۱۰:۳۰معلومی ۱۱:۳۰معلومی ۱۰:۳۰جعفری۱۰:۳۰
فوق تخصص جراحی اطفال۳۴داوری ۱۶:۳۰
فلوشیپ جراحی دست۱۱سلطانی۰۷:۳۰سلطانی ۰۷:۳۰
فلوشیپ ارولوژی اطفال۱۵تجلی ۱۵:۰۰تجلی ۱۵:۰۰
فلوشیپ جراحی لاپارواسکوپی لاغری۲۱هرندی زاده ۸:۳۰
فوق تخصص نفرولوژی۳۰خواجه آزاد ۱۶:۳۰خواجه آزاد۱۶:۰۰خواجه آزاد۱۶:۰۰خواجه آزاد ۱۴:۰۰
فوق تخصص ریــه و برونـش ۲۸شیاسی ۷:۳۰شیاسی ۷:۳۰شیاسی ۷:۳۰شیاسی ۷:۳۰
فوق تخصص گوارش و کبد۲۴متین خواه ۸:۰۰حسینی ۱۰:۱۵برکت ۱۵:۰۰حسینی ۱۰:۱۵حسینی ۱۰:۱۵حسینی ۱۰:۱۵
فوق تخصص غدد بزرگسال۲۲نریمانی ۸:۳۰
فوق تخصص غدد اطفال۳۶علیان ۱۱:۰۰
متخصص طب سنتی۴۴سروش زاده۱۴:۰۰سروش زاده۸:۰۰سروش زاده۱۴:۰۰سروش زاده۱۳:۳۰سروش زاده۸:۰۰سروش زاده۸:۰۰
دیابت۳۸باطنی ۰۹:۳۰جزینی ۹خالقی ۹:۳۰باطنی ۹:۳۰خالقی ۰۹:۳۰جزینی ۹:۰۰
کلینیک روانشناسی ۴۱میرزایی ۸:۰۰میرزایی ۱۴:۰۰میرزایی ۸:۰۰میرزایی ۱۴:۰۰میرزایی ۸:۰۰میرزایی ۱۴:۰۰ میرزایی۱۴:۰۰ میرزایی ۸:۰۰میرزایی۱۴:۰۰
کلینیک تغذیه۳۷عموشاهی۰۹:۰۰آروند ۱۶:۳۰ آروند ۱۶:۳۰عموشاهی۰۹:۰۰آروند ۱۶:۳۰آروند ۱۶:۳۰عمو شاهی۰۹:۰۰آروند ۱۶:۳۰آروند ۱۶:۳۰
لیست رزرو نوبت دهی تلفن گویا(۳۲۹۱۲۰۰۰) راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز قبل باز می شود - آدرس کانال درمانگاه در پیام رسان سروش و ایتا : SadooghiClinic @ - آدرس سایت بیمارستان : WWW.bshse.ir
برنامه هفتگی و ساعت حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص مجتمع درمانگاهی بیمارستان شهید صدوقی-مرداد ۱۴۰۱
تخصصکد تلفنشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
کویاصبحعصرصبحعصرصبحعصرصبحعصرصبحعصرصبحعصر
قبادی۷:۳۰موسوی۱۶:۰۰نصر ۷:۰۰ممیز۱۶:۰۰ نصر ۷:۰۰عماد ۱۴:۰۰نصر ۷:۰۰خ.مهربد ۱۵:۳۰سلطانی ۰۷:۳۰ممیز ۱۳:۰۰دلاوری ۸:۳۰
ارتـوپدی۱۱موسوی۹:۰۰سلطانی ۰۷:۳۰موسوی۹:۰۰موسوی ۱۵:۳۰ تسلیمی ۸:۰۰ممیز ۱۶:۰۰خ.مهربد ۸:۳۰خ.مهربد۱۵:۳۰ممیز ۱۰:۰۰
خ.مهربد ۰۹:۰۰پیری ۹:۰۰پیری ۹:۰۰معزّی۸:۳۰دلاوری۱۶:۰۰
ممیز ۱۲:۰۰تسلیمی ۱۰:۰۰موسوی ۱۰:۳۰
پاکزاده ۸:۳۰ مولوی ۱۵:۰۰خ.برادران ۸:۰۰رضایی ۱۵:۰۰پاکزاده ۸:۳۰مولوی ۱۵:۰۰خ قاضی نوری۸:۰۰رضایی ۱۵:۰۰عطوفی ۸:۳۰پاکزاد ۱۵:۰۰مولوی ۹:۰۰کریمیان ۱۶:۱۵
جراحی عمومی۲۱خ.قاضی نوری۱۰:۳۰ایران نژاد ۱۷:۰۰رضایی ۰۸:۳۰عطوفی۱۷:۰۰عطوفی ۱۱:۰۰جعفرپور۱۸:۰۰رضایی ۸:۳۰ پاکزاده ۱۷:۰۰جعفرپور ۱۱:۰۰عطوفی ۱۷:۰۰
میانجی ۱۰:۳۰ایران نژاد۱۰:۳۰
سلیمانی ۸:۰۰عابدی ۱۵:۰۰عابدی ۸:۳۰تجلی ۱۵:۰۰بابائیان ۸:۳۰ بابائیان ۱۶:۳۰مکتوبیان ۰۸:۰۰تجلی ۱۵:۰۰مکتوبیان ۰۸:۰۰عابدی ۱۵:۰۰سلیمانی ۸:۳۰
ارولوژی۱۵ملت ۱۱:۳۰بابائیان ۱۶:۳۰سلیمانی۱۰:۳۰آذرنوش ۱۵:۳۰جهانگیری ۱۱:۳۰ملت ۱۷:۰۰ملت ۱۰:۳۰آذرنوش ۱۵:۳۰ملت ۱۱:۳۰سلیمانی۱۶:۰۰عابدی ۱۰:۳۰
سلیمانی ۱۶:۰۰
عطارد ۸:۳۰عارف پور۱۵:۰۰خ.صادق زاده۰۸:۰۰اکبر زاده ۱۶:۴۵صادقیان ۰۸:۳۰اکبر زاده ۱۶:۴۵خ.صادق زاده۸:۰۰مبینی نژاد ۱۶:۰۰صادقیان ۸:۰۰صادق زاده ۱۵:۳۰عطارد۸:۳۰ اکبر زاده ۱۶:۴۵
داخلی ۱۳صادقیان۱۰:۳۰۰طاهریان ۱۸:۰۰عطارد ۸:۳۰عارف پور ۱۲:۰۰طاهریان ۱۸:۰۰عطارد ۸:۳۰اکبر زاده ۱۶:۴۵صادق زاده ۸:۳۰اکبر زاده۱۶:۴۵صادقیان۱۰:۳۰
عارف پور ۱۰:۳۰وثوقی ۲۰:۰۰کاظمی ۱۰:۳۰وثوقی ۲۰:۰۰عارف پور ۱۱:۰۰کاظمی۱۰:۳۰
فاتحی ۱۲:۰۰عارف پور ۱۱:۰۰
سلطانی۰۹:۰۰ابراهیمیان۱۶:۳۰سلطانی۰۹:۰۰خویی ۱۶:۳۰سلطانی۰۹:۰۰ابراهیمیان۱۶:۳۰سلطانی۰۹:۰۰خویی ۱۶:۳۰فلاح۸:۰۰خویی ۱۶:۳۰شفیعی ۸:۰۰خویی ۱۶:۳۰
عفونـــی۲۶شفیعی ۱۰:۳۰فلاح ۱۰:۳۰شفیعی ۱۰:۳۰فلاح ۱۰:۳۰شفیعی ۱۰:۳۰ابراهیمیان۱۷:۰۰فلاح ۱۰:۳۰
بختیاری ۸:۳۰آقا طاهری ۱۴:۰۰هارونی ۸:۳۰باغبانی ۱۴:۳۰وانونی۸:۳۰صدیقین ۱۴:۰۰صادقی۹:۰۰وانونی ۱۴:۳۰صادقی۹:۳۰بختیاری ۱۴:۳۰صالحی مقدم۰۹:۰۰معمار ۱۴:۳۰
زنــان و زایمـان۱۲آیتی ۱۰:۰۰صادقی ۱۷:۰۰کارگر ۱۰:۳۰ابوطالبی۱۶:۳۰ابوطالبی ۱۰:۰۰صالحی مقدم ۱۶:۳۰اسلامیان ۹:۳۰میر معصومی ۱۶:۰۰یگانه ۱۰:۳۰صالحی مقدم ۱۶:۳۰خلیلی ۱۱:۰۰مسگری ۱۶:۰۰
صدیقین:۱۱:۴۵نوروزی۱۲:۳۰معمار ۱۱:۳۰خوشه مهر ۱۱:۳۰
خ.همایی ۸:۰۰بنایی ۱۷:۰۰خ.همایی ۸:۰۰سهیلی پور۱۶:۰۰خ.الیاری۸:۰۰بنایی ۱۵:۰۰همایی ۸:۳۰بنایی ۱۵:۰۰خ.همایی ۸:۰۰بنایی ۱۱:۳۰
گوش وحلق و بینی۱۸محمودی ۱۱:۰۰بنایی ۱۰:۳۰خدامی۱۷:۰۰خدامی۱۷:۰۰محمودی ۱۱:۰۰
خدامی۱۲:۰۰
قاسمی ۸:۳۰خ.عباسیان ۱۴:۰۰رضایی ۰۸:۰۰سرشتی ۱۵:۰۰خ.عباسیان ۸:۰۰سرشتی ۱۵:۰۰قاسمی ۰۸:۰۰سرشتی ۱۵:۰۰رضایی ۰۸:۰۰قاسمی ۱۶:۳۰سلیمانیان ۹:۰۰
قلـب و عروق۱۷جمشیدی ۹:۳۰سلیمانیان ۱۶:۰۰نشاط دوست ۹:۰۰نشاط دوست ۱۰:۰۰سلیمانیان ۹:۰۰قاسمی ۰۸:۳۰جمشیدی ۱۰:۰۰
سلیمانیان ۱۱:۰۰جمشیدی ۱۰:۰۰سرشتی۱۰:۰۰نشاط دوست ۱۰:۰۰
چشم پزشکی۱۴محمدی ۸:۰۰محمدی ۱۵:۰۰ نوریان ۸:۰۰نوریان ۱۶:۰۰نوریان ۸:۰۰محمدی ۱۵:۰۰محمدی ۸:۰۰محمدی ۱۵:۰۰محمدی ۰۷:۳۰خ.بابائیان ۱۵:۰۰محمدی ۸:۰۰
طواف زاده ۱۰:۰۰بابائیان۱۱:۳۰بابائیان۱۱:۳۰بابائیان۱۱:۳۰
اعصاب و روان(روانپزشک)۲۳نقدی ۸:۰۰ربیعی ۱۴:۰۰نجیبی۷:۳۰نادر تهرانی ۱۷:۰۰نصر۸:۰۰نجیبی۱۴:۰۰نجیبی۷:۳۰خ.نادر تهرانی۱۷:۰۰نقدی ۰۸:۳۰خ.ربیعی۱۴:۰۰خ.نحوی زاده ۸:۰۰نجیبی۱۴:۰۰
نصر۱۱:۳۰خ. نادر تهرانی ۱۱خ.نحوی زاده ۱۰:۰۰خ.ربیعی ۱۰:۱۵نصر۱۲:۰۰
داخلی مغزواعصاب۱۶شریفی ۸:۳۰مستاجران ۱۶:۰۰دشتی۹:۰۰مستاجران ۱۶:۰۰مستاجران۸:۰۰شریفی ۱۵:۳۰مستاجران ۸:۰۰شریفی ۱۵:۳۰شریفی ۸:۳۰مستاجران ۱۶:۰۰شریفی ۸:۳۰
شریفی ۱۰:۳۰دشتی ۱۰:۳۰
جراحی مغز و اعصاب۲۵صادقی ۱۱:۰۰جعفری ۱۶:۰۰صادقی ۱۱:۰۰جعفری۱۶:۰۰صادقی ۱۱:۰۰کوچک زاده ۱۶:۰۰صادقی ۱۱:۰۰باقری ۱۴:۰۰صادقی ۱۱:۰۰ذوالفقاری ۱۸:۰۰صادقی ۱۱:۰۰کوچک زاده ۱۶:۰۰
متخصص پوست و مـو۱۹موسوی ۱۰:۰۰موسوی۱۷:۰۰فلاحت پیشه ۱۰:۳۰موسوی۱۷:۰۰بهرامی ۱۰:۰۰موسوی۱۷:۰۰خ . بصیری۰۸:۰۰موسوی ۱۷:۰۰موسوی۱۰:۰۰موسوی ۱۷:۰۰موسوی ۱۱:۰۰
حرکات اصلاحی۳۹رضایی ۰۸:۰۰رضایی ۱۱:۰۰رضایی ۱۱:۰۰
متخصص طب فیزیکی۲۳خ .شفیعی ۸:۰۰خ .شفیعی ۱۴:۳۰خ .شفیعی ۱۰:۰۰خ . شفیعی ۸:۰۰خ.سالک ۱۷:۳۰
متخصص اطفـال۲۰خ .حجتی ۸:۰۰شریعت:۱۶:۳۰خ .ربانی ۸:۳۰خ .ربانی ۱۶:۳۰خ .حجتی ۸:۰۰صفوی فر ۱۶:۳۰ خ .حجتی۰۸:۰۰خ .ربانی ۱۶:۳۰خ .حجتی ۸:۰۰شریعت ۱۶:۳۰خ. ربانی ۰۹:۰۰
جعفری ۱۰:۳۰معلومی ۱۱:۳۰معلومی ۱۰:۳۰جعفری۱۰:۳۰
فوق تخصص جراحی اطفال۳۴داوری ۱۶:۳۰
فلوشیپ جراحی دست۱۱سلطانی۰۷:۳۰سلطانی ۰۷:۳۰
فلوشیپ ارولوژی اطفال۱۵تجلی ۱۵:۰۰تجلی ۱۵:۰۰
فلوشیپ جراحی لاپارواسکوپی لاغری۲۱هرندی زاده ۸:۳۰
فوق تخصص نفرولوژی۳۰خواجه آزاد ۱۶:۳۰خواجه آزاد۱۶:۰۰خواجه آزاد۱۶:۰۰خواجه آزاد ۱۴:۰۰
فوق تخصص ریــه و برونـش ۲۸شیاسی ۷:۳۰شیاسی ۷:۳۰شیاسی ۷:۳۰شیاسی ۷:۳۰
فوق تخصص گوارش و کبد۲۴متین خواه ۸:۳۰حسینی ۱۰:۱۵برکت ۱۵:۰۰حسینی ۱۰:۱۵حسینی ۱۰:۱۵حسینی ۱۰:۱۵
فوق تخصص غدد بزرگسال۲۲نریمانی ۸:۳۰
فوق تخصص غدد اطفال۳۶علیان ۱۱:۰۰
متخصص طب سنتی۴۴سروش زاده۱۴:۰۰سروش زاده۸:۰۰سروش زاده۱۴:۰۰سروش زاده۱۳:۳۰سروش زاده۸:۰۰سروش زاده۸:۰۰
دیابت۳۸باطنی ۱۰:۰۰جزینی ۹خالقی ۱۰:۰۰باطنی ۱۰:۰۰خالقی ۰۹:۳۰جزینی ۹:۰۰
کلینیک روانشناسی ۴۱میرزایی ۸:۰۰میرزایی ۱۴:۰۰میرزایی ۸:۰۰میرزایی ۱۴:۰۰میرزایی ۸:۰۰میرزایی ۱۴:۰۰ میرزایی۱۴:۰۰ میرزایی ۸:۰۰میرزایی۱۴:۰۰
کلینیک تغذیه۳۷عموشاهی۰۹:۰۰آروند ۱۶:۳۰ آروند ۱۶:۳۰عموشاهی۰۹:۰۰آروند ۱۶:۳۰آروند ۱۶:۳۰عمو شاهی۰۹:۰۰آروند ۱۶:۳۰آروند ۱۶:۳۰
برنامه پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان- مرداد 1401
برنامه پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان- مرداد ۱۴۰۱

برنامه پزشکان مرداد۱۴۰۱ برنامه پزشکان مرداد۱۴۰۱

برنامه-مطب-تیر-1401
برنامه-مطب-تیر-۱۴۰۱
برنامه خدمات پاراکلینیک سرپایی درمانگاه
برنامه خدمات پاراکلینیک سرپایی درمانگاه
برنامه هفتگی خدمات پاراکلینیک
برنامه هفتگی خدمات پاراکلینیک
حضور پزشکان رادیولوژی
حضور پزشکان رادیولوژی

در صورت تمایل برنامه پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در print
چاپ برنامه
برگه های پیشنهادی