بیمارستان صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،پزشکان بیمارستان شهید صدوقی اصفهان،نوبت دهی پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان
نام گروه پزشکی خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید
نام پزشک خود را می توانید بوسیله تایپ جستجو کنید

شماره تلفن گویا : 32912000

لیست رزرو نوبت دهی تلفنی از ساعت 7 صبح روز قبل باز می شود.

تخصصكد تلفن گوياشنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه 
صبحعصرصبحعصرصبحعصرصبحعصرصبحعصرصبحعصر
ارتـوپدي11موسوي8:00موسوي16:00نصر 7:00خ.مهربد 15:30 نصر 7:00موسوی 15:30نصر 7:00مهربد 15:30قبادي 8:30خ.مهربد15:30مهربد 8:30عطايي16:30
قبادي 8:30پیری 8:30بابايي16:30قبادي 8:30پیری 8:30عطايي 17:00موسوي8:00بابايي16:30بابايي 11:00
مهربد 9:00حيراني 8:00برزگر 17:00موسوي9:00 تسلیمی 8:00برزگر 12:00
تسليمي 10:30موسوی 10:30
جراحي عمومي21پاكزاده 8:30 مولوی 15:00مولوی 8:30رضایی 15:00پاكزاده 8:30مولوی 15:00خ قاضی نوری8:00رضایی 15:00رضائی 8:30پاكزاده 15:00رضايي 9:00كريميان : 16:00
خ.قاضی نوری10:30ایران نژاد 17:00خ.برادران 8:00كريميان 17:00ايران نژاد 11:00جعفرپور17:00مولوي 8:30 پاكزاده 17:00هرندي زاده 8:30علايي 17:00يوسفي 11:00
ميانجي 10:30ايران نژاد 11:00دیانت10:30جعفرپور 11:00
سلیمانی 8:30حقداني 16:00عابدي 8:30تجلي 15:00بابائيان 8:30 بابائيان 16:00مكتوبيان 8:30تجلي 15:00مكتوبيان 8:30عابدي 15:00سلیمانی 8:30حقدانی 16:00
ارولوژي15ملت 11:30بابائیان 17:00سلیمانی10:30آذرنوش15:30 حقدانی 10:30ملت 17:00ملت 10:30آذرنوش15:30ملت 11:30سلیمانی16:30بابائيان 10:30
حقداني 17:00سليماني 16:30
داخلي 13امين نيلي 8:30فاتحي 12:00عطارد 8:30اكبر زاده 16:30صادقيان 8:00اکبر زاده 16:30عطارد 8:30اكبر زاده 16:30صادق زاده 8:30صادق زاده 15:30عطارد8:30 اكبرزاده16:30
عطارد 8:30اكبرزاده 17:00خ.صادق زاده10:30مبيني نژاد 10:00مبيني نژاد 10:00كاظمي10:30صادقيان10:30
صادقيان10:300وثوقي 20:00كاظمي 10:30وثوقي 20:00خ.صادق زاده10:30
عفونـــي26شفيعي 9:00خويي 13:00شفيعي 9:00شفيعي 16:00شفيعي 9:00خويي 13:00شفيعي 9:00شفيعي 16:00شفيعي 9:00خويي 13:00شفيعي 9:00خويي 13:00
سلطاني 11:00ابراهيميان15:30سلطاني 11:00سلطاني 11:00ابراهيميان15:30سلطاني 11:00سلطاني 11:00ابراهيميان16:30
شفيعي 16:00شفيعي 16:00شفيعي 16:00
زنــان و زايمـان12بختياري 8:30صادقي16:30هاروني 8:30باغباني 14:00وانوني8:30صديقين 14:00صادقی9:00وانوني 15:00يگانه 9:30بختياري 14:30صالحي مقدم8:30باغباني 14:30
ابوطالبي10:30تقي يار 14:30كارگر 9:30ابوطالبي16:30صادقي 10:30صالحي مقدم 16:00اسلاميان 9:30مير معصومي 16:00خوشه مهر 11:30صالحي مقدم 16:00خليلي 10:30
صديقين:12:30آيتي 11:00صادقی9:00
18خ.همایی 8:00بنايي 17:00خ.همایی 8:30خدامي 12:00آذري 8:30خدامي 17:00خدامي 8:30خدامی 16:30خ.همایی 8:30خدامی17:00خدامی9:00بنايي16:00
گوش وحلق و بينيسلطاني 10:30آذري 10:30سهيلي پور15:30خ.الیاری 11:00بنايي 15:00خ.همایی 11:00بنايي 17:00محمودي 10:30بنايي 11:30
بنايي 10:30محمودي 17:00الياري 12:00
قلـب و عروق17قاسمي 8:30خ.عباسيان 14:00قاسمي 8:00خ.عباسيان 14:00خ.عباسيان 8:00سرشتي 15:00سلیمانیان 8:30سرشتی 15:00سرشتی 8:00قاسمی16:30سليمانيان 8:30
جمشيدي 9:30سليمانيان 15:00نشاط دوست 10:00سرشتي 15:00نشاط دوست 10:00جمشيدي 10:00نشاط دوست 10:00جمشيدي 10:00
سليمانيان 10:30قاسمي 10:00
چشم پزشكي14محمدی 9:00محمدی 15:00 نوريان 8:00نوريان 15:00نوریان 8:00محمدی 15:00محمدی 9:00محمدی 15:00محمدی 9:00خ.بابائیان 15:00محمدی 9:00پیمان 14:30
طواف زاده 10:00بابائيان 11:00
اعصاب و روان(روانپزشك)23نقدي 8:30ربيعي 16:30نجيبي7:30نصر8:00نجيبي14:00نجيبي7:30نقدي 8:30خ.ربیعی14:00خ.نحوی زاده 8:00نجيبي14:00
نصر11:30خ. نادر تهرانی 11نادر تهراني 17:00خ.نحوي زاده 10:00خ.ربیعی 10:15خ.نادر تهرانی17:00نصر12:00نقدي10:00
داخلي مغزواعصاب16شريفي 8:30مستاجران 15:30شريفي 9:00مستاجران 15:30مستاجران8:00شريفي 15:30مستاجران 8:00شريفي 15:30شريفی 8:30مستاجران 15:30شريفي 8:30
جراحي مغز و اعصاب25صادقي 11:00جعفري 16:00صادقي 11:00جعفري16:00صادقي 11:00صادقي 16:00صادقي 11:00باقري 13:30صادقي 11:00ذوالفقاري 17:00صادقي 11:00
پوست و مـو19موسوی 10:00موسوي16:00فلاحت پیشه 10:30موسوي17:00فيروزه 8:30موسوي 15:00خ . بصیری10:00موسوي 17:00ايرجي10:30موسوي 17:00موسوي 9:00موسوي 14:30
بهرامي 10:00
طب فيزيكي23خ .شفیعی 8:00خ .شفیعی 10:00خ . شفیعی 8:00
اطفـال20خ .حجتی 9:00شريعت:1700خ .ربانی 8:00خ .ربانی 16:30خ .حجتی 8:00صفوي فر 16:00 خ .حجتي7:30خ .ربانی 16:30خ .حجتی 8:00شريعت 17:00 رباني 8:00
جعفری 11:30معلومی 11:30معلومي 10:30جعفري10:30
فوق تخصص جراحي اطفال34داوري 16:00
فلوشيپ ارولوژی اطفال15تجلي 15:00تجلي 15:00
فلوشيپ جراحي لاپارواسكوپي لاغري21هرندي زاده17:00هرندي زاده 8:30
فوق تخصص روماتولــوژي27سالاري 7:30سالاري 7:30سالاري 7:30سالاري 7:30
فوق تخصص ريــه و برونـش 28شیاسی 7:30شیاسی 7:30شیاسی 7:30شیاسی 7:30
فوق تخصص گوارش و كبد24متین خواه 15:30حسيني 10:00بركت 17:00حسيني 10:30حسيني 10:00برکت 15:00حسيني 10:30
فوق تخصص کلیه ونفرولوژی30متین فر 9:00
فوق تخصص غدد 22خ.صمدي 15:00خ.صمدي 15:00
فوق تخصص غدد اطفال36عليان 10:30
متخصص طب سنتيسروش زاده10:00سروش زاده10:00سروش زاده10:00سروش زاده10:00سروش زاده10:00سروش زاده10:00
دیابت38خالقی 10:00خالقی 10:00
كلينيك روانشناسي 41ميرزايي 8:00ميرزايي 14:00ميرزايي 8:00ميرزايي 14:00ميرزايي 8:00ميرزايي 14:00 ميرزايي14:00 ميرزايي 8:00
كلينيك تغذيه37آروند 16:00خ.پيشداد 10:30آروند 16:00آروند 16:00خ.پيشداد 10:30آروند 16:00آروند 16:00خ.پيشداد 10:30آروند 16:00

در صورت تمایل این صفحه را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در print
Print
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در email
Email
برگه های پیشنهادی
مسایل شرعی

اطلاع رسانی ها

همزمان با آغاز هفته ملی بدون دخانیات ، درمانگاه روانشناسی این مرکز درمانی در راستای ارتقا سطح سلامت جامعه و مراجعین گرامی اقدام به ارائه مشاوره ویژه ترک دخانیات نموده است.
لازم به ذکر است هزینه مشاوره برای دارندگان بیمه نیروهای مسلح رایگان و برای سایر بیمه ها با ۲۰ درصد تخفیف ارائه خواهد شد.


اطلاع رساني هاي درمانگاه


درمانگاه آقاي دكتر سروش زاده متخصص طب سنتي هر روز صبح فعال است.


درمانگاه خانم دكتر محمودي متخصص گوش و حلق و بيني يكشنبه صبح و چهارشنبه عصر فعال است.


درمانگاه خانم دكتر صمدي فوق تخصص غدد و متابوليسم و ديابت در روزهاي شنبه و دوشنبه عصر فعال است.


کلینیک زخم درمانگاه بیمارستان صدوقی اصفهان
کلینیک زخم درمانگاه بیمارستان صدوقی اصفهان

رفتن به برنامه پزشكان نوبت دهي پزشكان