بیمارستان صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،پزشکان بیمارستان شهید صدوقی اصفهان،نوبت دهی پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان
رتبه درجه یک بیمارستان صدوقی اصفهان

آزمایشگاه

بانک خون

پاتولوژی

سی تی اسکن

دستگاه های ۱۶ و ۶۴ مولتی اسلایس

اکوکاردیوگرافی

نوار عصب و عضله

نوارمغز

نوار جنین

تست ورزش

ادیومتری

دندانپزشکی

دندانسازی